Archive for the ‘Oppslag’ Category

Om askeonsdag i en pandemitid

februar 15, 2021

Jeg ble tidligere i vinter intervjuet på katolsk.no om Vatikanets ferske bekjentgjørelse om askeutdeling i en pandemitid. I den forbindelse sier jeg også litt om ulike utdelingsmåter historisk og om meningen med ritualet. Kanskje av interesse ut over den akutte koronasituasjonen? Les intervjuet her: Vatikanet: Nye regler for askeonsdag

Helgenkongen St. Olav i TV-serien og kunsten – og i Helligdomsarmens relikvie

januar 27, 2021
Olav NRK

Den aktuelle NRK-serien Olav der Kristofer Hivju og Gry Molvær Hivju gjennom tre episoder jakter på sannheten om Olav den hellige, er godt laget og programlederne spennende reisefølge. I siste episode aktualiseres spørsmålet om den katolske hovedrelikvien fra St. Olav, den såkalte Helligdomsarmen, er en ekte relikvie fra St. Olav eller ei, og vi får både se relikvien og høre ulike vurderinger av ektheten.

Jeg er redd spørsmålet om ekthet ikke kan besvares fullt ut før Hellig-Olavs døde kropp eventuelt blir lokalisert og gravd opp fra kjelleren i Nidarosdomen og enten mangler deler av et bein eller ei. I forbindelse med at jeg for noen år siden anmeldte boken Helgenkongen St. Olav i kunsten, leste jeg Øystein Ekrolls grundige gjennomgang der av de ulike relikviene, inkludert beinet i Helligdomsarmen. Jeg har den største respekt for Ekrolls forskning, men tror som sagt vi ikke kan oppnå sikkerhet verken den ene eller andre veien før resten av kroppen eventuelt hentes frem. I mellomtiden foreslo jeg en salomonisk løsning i min anmeldelse. Kanskje refleksjonen er nyttig nå? Jeg publiserer derfor anmeldelsen fra St. Olav, 4-2016 nedenfor og vil i denne forbindelsen nevne at jeg også har skrevet om en annen påstått relikvie, den såkalte olavssteinen som også omtales i serien med enda mer velbegrunnet tvil om ektheten.

[Bokanmeldelsen nedenfor er publisert i St. Olav, 4-2016 (noen uthevinger etter innledningen i teksten nedenfor)]

Øystein Ekroll (red.): Helgenkongen St. Olav i kunsten
Museumsforlaget, Trondheim 2016

Øystein Ekroll (red.): Helgenkongen St. Olav i kunsten
Museumsforlaget, Trondheim 2016

Ingen annen nordisk helgen har gjennom bilder og kirkededikasjoner nådd så langt ut over landets grenser som St. Olav. Sporene av det eldste kjente olavsbildet fra ca. 1160 på en søyle i Fødselskirken i Betlehem er et sterkt uttrykk for dette.

Men allerede fra 1043 – 13 år etter slaget ved Stiklestad – finnes det bevarte mynter, preget i Danmark med helgenkongens bilde. I boken Helgenkongen St. Olav i kunsten får vi et oppdatert, variert og spennende møte med den kunsthistoriske forskningen omkring St. Olav og alle de ulike kunstneriske sjangrene hans bilde ble uttrykt i.

Tematisk spredning
Artiklene i boken kan grovt sett deles i to: middelalderens olavsbilde og det moderne olavsbildet. Den første kategorien behandles mer utfyllende enn den andre med artikler om Olav i fortellingene (Bjerkestrand), alterbildene (Stang), motivet St. Olavs seilas (Lidén), Christian 1.s reisealter (Lerseth), mynter (Gullbekk), segl og heraldikk (Ekroll). Det moderne olavsbildet behandles kun i to artikler, den ene om «bruk og misbruk av helgenkongens bilde mellom 1920 og 1945» (Alvestad) og den andre om de ortodokse olavsbildene som har blitt laget etter at Hellige Nikolai menighet i Oslo i 1995 søkte sin kirkelige ledelse om tillatelse til å ære Olav som ortodoks helgen (Serck-Hansen). I tillegg bidrar bokens redaktør, Øystein Ekroll, med en nærmest heldekkende gjennomgang av myter og fakta om olavsrelikviene, stedet der olavsbildet og Olav selv møtes – vel å merke om relikvien er ekte.

De ni artiklene om ulike sider ved olavsikonografien er hver for seg glimrende innføringer, men som leser savner jeg en innledningsartikkel som gjør helheten til mer enn summen av delene, og jeg savner en orientering om den opprinnelige kontekst for artiklene, deres proveniens, for å si det med kunsthistorikerne.

Det vil føre for langt å kommentere artiklene hver for seg her. Jeg må nøye meg med å trekke frem aspekter ved tre av artiklene. Jeg fant de to artiklene om de moderne olavsbildene særlig interessante. Det er imidlertid påfallende at bare det ortodokse perspektivet er med i boken og ikke også de katolske olavsbildene fra tiden etter at Kirken vendte tilbake på 1800-tallet. Når den lutherske tilnærmingen til St. Olav skal forklares, vil det katolske nærvær i fortid og samtid alltid være en viktig tolkningsnøkkel. De moderne ortodokse olavsikonene innbyr også til økumenisk ettertanke. Samtidig som ikonmalerne med rette fremhever den udelte kirkes periode (før 1054), kan jeg ikke fri meg fra opplevelsen av at de tidvis gjør det på en lite økumenisk sensitiv måte. Når for eksempel Olav Haraldssons dåp i Rouen fremstilles på en ikon fra 2000-tallet og både presteklær og kirkebygg er klart bysantinskinspirerte og ikke vestkirkelige, har vel ikonmaleren og menigheten gått glipp av en side ved bildets økumeniske potensiale?   

Relikvie
Øystein Ekroll undersøker i den siste artikkelen særlig grundig dagens norske, katolske hovedrelikvie, Helligdomsarmen i St. Olav domkirke. Han konkluderer med at beinet ikke kan knyttes til St. Olav lenger tilbake enn til 1684 og at relikvariet verken ved sin alder eller ikonografi kan knyttes til St. Olav. Han benekter imidlertid ikke at St. Olavs kropp lå i Olavsskrinet ved reformasjonen i 1537 eller at beinet i helligdomsarmen er en ekte relikvie. Det springende punkt i Ekrolls argumentasjon er spørsmålet om St. Olavs kropp kunne deles i mindre biter for å bli relikvier andre steder. Ekroll svarer nei, men gir samtidig eksempler på «oppdeling» av helgener. Hvorfor da utelukke at oppdeling også kan ha skjedd med St. Olavs kropp? Vi vil neppe noen gang kunne bevise at beinet i Helligdomsarmen er Olav Haraldssons bein, men vi vet altså at det er et bein fra 1000-tallet og at det sannsynligvis er en ekte relikvie fra en helgen. Om helgenens kropp først og fremst har del i Kristi kropp, slik Ekroll understreker, lever jeg for min del godt med usikkerheten om hvilke helgenbein vi ærer i St. Olav domkirke. For i helgenene ærer vi Kristus, han som ble født i Betlehem, og der han ble født, henger i alle fall fortsatt bildet av vår egen St. Olav.             

Sigurd Hareide

Missale Nidrosiense 500 år og i ny utgave

mai 29, 2019

Missale Nidrosiense x3 + 1x av Breviarium Nidrosiense - Foto ved Gunnerusbiblioteket

Foto: NTNU Gunnerusbiblioteket

Norges eldste trykte bok fylte 500 år 25. mai 2019, trykket på oppdrag fra erkebiskop Erik Valkendorf i København. Noen uker senere ble Nidaros-breviariet trykket i Paris. De to første bøkene trykket på norsk oppdrag er bakgrunnen for Bokåret 2019. Noen dager før jubileet til den første boken, Nidaros-missalet, ble de første utgavene på fem hundre år av de to bøkene utgitt i form av e-bøker med transkripsjon av den gotiske trykkteksten og nye innledninger. Et enormt stort arbeid har blitt utført med transkripsjonene, ledet av Ingrid Sperber, og sammen med nye innledninger ved Espen Karlsen og undertegnede, har disse bøkene aldri før vært lettere tilgjengelige for allmennheten og forskningen.

E-boken Missale Nidrosiense (også med lenke til Nasjonalbibliotekets elektroniske facsimileutgave).

E-boken Breviarium Nidrosiense (også med lenke til Nasjonalbibliotekets elektroniske facsimilieutgave).

E-bøkene inngår i det NFR-støttede prosjektet Digital corpus and dictionary of Norwegian Medieval Latin texts ledet av forskningsbibliotekar Espen Karlsen ved Nasjonalbiblioteket.

22. mai var det bokhistorisk jubileumsseminar ved Nasjonalbiblioteket. Jeg deltok med foredraget «Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense – Norges to første trykte bøker, Nidarosprovinsens siste» (foredragene er tilgjengelige ved å følge lenken til direktesendingen).

Nasjonalbibliotekets jubileumsutstilling 19. september 2019 – 18. januar 2020: Lause typar og stramme bind

Også NTNU Gunnerusbiblioteket byr på elektronisk facsimile av Nidaros-missalet, men jeg synes Nasjonalbibliotekets løsning (se lenke i e-bøkene ovenfor) er atskillig enklere å bla i. Men bildet av de tre Nidaros-missalene i Trondheim ved siden av breviariet (øverst), illustrerer fint størrelsesforholdet mellom missalet og breviariet.

 

Debatten om reformasjonsretorikken i Den norske kirkes profildokument for reformasjonsmarkeringen

juni 6, 2017

Vårt Land 030617 - bilde av oppslag

 1. Vårt Land, 8. mai:
  Etter at jeg i en kronikk med tittelen ‘Folket, middelaldermessen og reformasjonsretorikken‘ kritiserte Den norske kirkes profildokument for reformasjonsmarkeringen for å formidle «klassisk reformasjonsretorikk» og «fordommer om middelaldermessen», kom det i første omgang ingen respons fra Kirkerådet som står bak profildokumentet.
  (Forsidetekst:
  Sigurd Hareide: Kirken tar feil om middelaldermessen).
 2. Verdibørsen, 24. mai:
  Intervju om saken (ca. 20 min.), Den norske kirkes reformasjonspropaganda
 3. Vårt Land, 29. mai:
  Førstesidesak og større nyhetsartikkel: Protesterer mot ‘reformasjons-propaganda’ Førstesidetittel: ‘Kirken fremmer fordommer om katolikker’ [ikke direktesitat fra meg slik det ser ut som].
 4. Her og nå, 30. mai:
  Debatt med Vidar Kristensen fra Kirkerådet i Den norske kirke
 5. Dagsnytt 18, 30 mai:
  Debatt med Vidar Kristensen fra Kirkerådet i Den norske kirke
 6. Vårt Land, 31. mai:
  Svarinnlegg fra Kirkerådet ved Vidar Kristensen, prosjektleder for Den norske kirkes reformasjonsmarkering. Saken nevnt på forsiden (FORELIGGER IKKE ELEKTRONISK, han nevner for øvrig ikke kronikken min fra 8. mai).
 7. Vårt Land, 3. juni:
  Svarinnlegg fra meg til Kirkerådet: Majoritetsblindhet før og nå
 8. Kristeligt Dagblad, Danmark, 6. juni:
  Nyhetsartikkel: Kritik af norsk reformationsfejring
 9. Verdibørsen, 7. juni:
  Debatt med generalsekretær i Mellomkirkelig råd (i Den norske kirke), Berit Hagen Agøy.

Den store filmdebatten – november 2016

januar 11, 2017

Jeg har samlet de ulike hovedinnleggene fra den store filmdebatten i avisen Vårt Land, november 2016. 31. oktober 2016 – samme dag som pave Frans og lederne fra Det lutherske verdensforbund deltok i en felles minnemarkering i forbindelse med at det 31. oktober 2017 er 500 år siden reformasjonens begynnelse – lanserte KFUK/M en gratis animasjonfilm for ungdom om Martin Luther og starten på reformasjonen.

Jeg ble selv oppmerksom på filmen på sosiale medier (Facebook) og reagerte kraftig på den klisjefylte og feilaktige fremstillingen av historiske forhold. Jeg skrev derfor et leserinnlegg til Vårt Land som ble publisert onsdag 9. november og slått opp med førstesideoverskrift i avisen. Siden fulgte ytterligere ni innlegg i avisen fra ulike sider (selv skrev jeg tilsammen tre innlegg i avisen) før KFUK/M konkluderte med at de ville endre filmen. Etter dette kom det ytterligere ett innlegg i avisen som kritiserte KFUK/M for å komme med «et ufint motangrep» mot meg og andre som hadde kritisert filmen i stedet for å takke oss.

Selv skrev jeg to svar på verdidebatt.no til de to siste avisinnleggene i saken, men ba ikke om plass i avisen. Jeg syntes saken hadde vart lenge nok og hadde dessuten oppnådd det viktigste, at filmen ble endret. Jeg er likevel fortsatt forundret over den fullkomne maktarrogansen KFUK/M og Kirkerådet i Den norske kirke har vist overfor meg og andre som offentlig kritiserte filmen. Jeg fikk aldri noe svar fra min motpart på de to siste verdidebattinnleggene. Men filmen ble endret, og barn og unge slipper å se klisjeen fra KFUK/M i reformasjonsåret 2017. I skrivende stund er de tre andre planlagte filmene publisert på KFUK/M sine hjemmesider sammen med et omfattende ressursmateriale, men filmen om avlaten er i skrivende stund fortsatt på «ekstraservice».

Her er innleggene som ble publisert i avisen i kronologisk rekkefølge (i tillegg var det flere andre innlegg og kommentarer i verdidebatt.no):
1. Løgner og klisjeer (9. november) – med følgende forsidetekst:
«Sigurd Hareide om trosopplæring: KFUK/M sprer løgner om Den katolske kirke»

2. Forenklingens kunst (10. november) – svar fra Jan Christian Kielland i KFUK/M med følgende forsidetekst: «Jan Christian Kielland svarer på påstander om løgn: Hva er mot, nåde, god pengebruk og et kristent menneskesyn i dag?»

3. Luther-film med fotnoter (12. november) – svar fra Sigurd Hareide

4. De redde sjelers synsvinkel (15. november) – kronikk av dr. theol. Roger Jensen som har deltatt i animasjonsfilmenes prosjektgruppe som Luther-forsker

5. La den andre definere seg selv! (15. november) – innlegg av Gunnar Haaland, førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus

6. Ingen endring, selvfølgelig (17. november) – svar til Gunnar Haaland og undertegnede fra Kristine Aksøy, leder av seksjon for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet [INNLEGGET ER IKKE PUBLISERT ELEKTRONISK – JEG LIMER DET INN TIL SLUTT I DENNE GJENNOMGANGEN SAMMEN MED DE TO NESTE INNLEGGENE SOM KOM SAMME DAG]

7. Det sanne ansikt (17. november) – innlegg av Erik A. Steenhoff, katolsk teologistudent [LENKEN ER TIL KOMMENTAREN HAN FØRST SKREV TIL JENSENS KRONIKK, PUBLISERT I AVISEN I LETT BEARBEIDET FORM – SE AVISSIDEN NEDENFOR]

8. … at dei alle må vere eitt (17. november) – innlegg av Asgeir Remø [LENKEN ER TIL KOMMENTAREN HAN FØRST SKREV TIL JENSENS KRONIKK, PUBLISERT I AVISEN I LETT BEARBEIDET FORM – SE AVISSIDEN NEDENFOR]

9. Barnas synsvinkel (19. november) – svar fra Sigurd Hareide til Roger Jensen (KFUK/M-prosjektgruppen) og Kirkerådets Kristine Aksøy

10. Vanskelig historie (22. november) – Roger Jensens svar til Steenhoff og undertegnede (men ikke Gunnar Haaland!)

11. Etter et basketak (24. november) – Generalsekretær Øystein Magelssen i KFUK/M og prosjektleder Jan Christian Kielland om at KFUK/M likevel vil endre filmen og «gjøre den enda bedre». De eneste navn som nevnes blant kritikerne er Steenhoff og undertegnede. Tredje og siste forsideoppslag i saken, med følgende tekst: «Øystein Magelssen i KFUK-KFUM: Vi lager justert utgave av filmen om Luther»

12. KFUK/Ms tilbaketog (30. november) – lærerutdanningskollega Gunnar Haalands kommentar til KFUK/Ms «ufine motangrep» i deres innlegg 24. november

To avsluttende kommentarer fra undertegnede som jeg ikke ba om spalteplass for i Vårt Land. Kanskje jeg burde gjort det, tausheten fra motparten tatt i betraktning?
a) Fortsatt uøkumeniske? – svar til Magelssen og Kielland

b) Forvrengninger og historieskrivning – svar til Roger Jensens siste innlegg

Det var det hele. Jeg tror kanskje noen andre skal få æren av å kommentere de tre nye filmene og den fornyede filmen når den foreligger, men det er ikke alltid en debatt gir et så konkret resultat som at en film som skulle spres i sosiale medier, på ungdomsklubber og skoler endres. Jeg mener endringen var helt nødvendig og er fornøyd med det resultatet selv om veien dit var unødvendig lang og retretten fra KFUK/M grenseløst kjipt utført.

vl-171116

 

 

 

 

 

Bok om middelalderens messeforklaringer – hva forstod folket egentlig av den latinske messen?

november 7, 2016

messuskyringar-omslagsbildeLes mer om boken og bla i den her:
stolavforlag.no

Publisert i 2014, 102 år etter at Oluf Kolsrud begynte å samle de norrøne kildene. Fortsatt like aktuell!

Avskjedsforelesning og boklansering

mai 25, 2014

I forbindelse med førsteamanuensis Jan H. Schumacher sin avskjedsforelesning blir det overrekkelse av festskrift med bokpresentasjon ved Elise Kleivane (oversettelse fra norrønt og kommentar), undertegnede (innledning og kommmentar m.m.) og Kristin Norseth (redaktør). Her er programmet for det hele, som finner sted 16/6 ved Det teologiske Menighetsfakultet:

kl. 11.00-12.25:
– Velkommen v/ rektor
– Avskjedsforelesning v/ Jan H. Schumacher:
Lectio divina – å lese Bibelen på munkers og lekpredikanters vis
– Overrekkelse av festskriftet v/ Kristin Norseth:
Messuskýringar. Middelalderens norrøne messeforklaringer oversatt til moderne norsk
Kort pause
kl. 12.35-13.15:
Messuskýringar: å lese Bibelen i messe og manuskript
Om bokprosjektet og kildene v/ Elise Kleivane og Sigurd Hareide

 

Bidrag i ny bok: Key Theological Thinkers

mars 3, 2014

Boken med min artikkel om den ortodokse teologen Alexander Schmemann kom på Ashgate i 2013. Jeg har visst glemt å legge ut informasjon her etter at den kom. Bra jobbet av redaktørene!

Kristiansen & Rise: Key Theological Thinkers. From Modern to Postmodern

KRISTIANSEN PBK(244X172)path

Ny bok i mars 2013

november 7, 2012

Jeg deltar med et kapittel i en bok som kommer på Ashgate i mars:
Key Theological Thinkers. From Modern to Postmodern
Edited by Staale Johannes Kristiansen, The University of Bergen and Svein Rise, NLA University College Bergen, Norway

Boken bygger på boken Moderne teologi. Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer med samme redaktører og mange av de samme bidragsyterne.  Jeg skriver om den ortodokse teologen Alexander Schmemann begge steder (norsk og engelsk versjon).

Løp og kjøp! Den norske versjonen er et godt alternativ mens vi venter 😉

Arnfinn Haram OP in memoriam (1948-2012)

juni 17, 2012

Pater Arnfinn Haram er død. Han syklet inn i evigheten etter å ha feiret messen på festen for Kristi legeme og blod, søndag 10. juni 2012. Budskapet om hans død kom brått og uventet for alle oss som kjente ham på en eller annen måte. Den siste uken har vist oss at det var mange. Selv møtte jeg ham første gang som ung teologistudent på et seminar om tidebønnene, vinteren 1993. For meg var dette et første møte med et nytt og større kirkelig rom enn det jeg til da hadde møtt. I den kristne lagsbevegelsen der jeg var aktivt med under hele ungdomstiden, hadde jeg mange ganger hørt om Salmenes bok som alle kristnes bønnebok, men nå lærte jeg for første gang om dette som en forpliktende og objektiv kirkelig praksis. Kirken har to hovedformer for offentlig bønn – den hellige messen og officiet, tidebønnene – lærte jeg av Arnfinn fem år før han konverterte til Den katolske kirke.

Halvannet år senere, sommeren 1994, bad jeg om å få være utplassert hos prost Haram i Loddefjord da jeg skulle ha praksis i mitt teologistudium. Vi møttes i Trondheim der jeg var med som leder på en pilegrimstur for konfirmanter. På vei fra Trondheim til Bergen i Arnfinns lille hvite Golf gikk praten livlig. Underveis stoppet vi og bad tidebønner i ly av kirkene langs veien. Da vi vel fremme i Bergen skulle gå en liten tur i sentrum på lørdagskvelden, ble vi raskt stanset av noen unge, utenlandske turister som ville ha prestens velsignelse. Arnfinn gikk jo som alltid i sin sorte prestekjole (cassock/soutane), som en gammeldags katolsk landsbyprest, alltid beredt til pastoral tjeneste. Turistene fikk sin velsignelse, og jeg skjønte dette kom til å bli en praksisperiode jeg ville bære med meg resten av livet.

Jeg bodde i prestegården i en måned og fikk ta del i drabantbyprestens daglige liv. Dagen begynte med laudes, morgenbønn, i kirken kl. 08.00. Deretter frokost og åndelig lesning, alene eller i fellesskap. Dagens faste ramme var tidebønnene, som enten ble bedt i kirken eller i hans mobile kapell, Golfen, som ellers også ble brukt til øvelseskjøring for tidligere konfirmanter. Innimellom rakk vi både å begrave rusomsorgen i Bergen og dra på sykebesøk til gamle damer, øve med brudepar («det er lurt å bøye knærne når en skal knele!»), hilse på asylsøkere i mottaket, besøke ulike venner av Arnfinn, meditere over kirkens fremtid i Norge på Lyse kloster og andre historiske steder, samt innlosjere to karer fra Sogn som hadde drukket for mye, mistet båten “heim” og nå verken hadde overnattingssted eller penger. Nå stod de på døra til prosten i Loddefjord som både fikset overnatting i turisthytter på Sotra og kjørte dem til busstasjonen i sentrum neste dag så de kom seg på bussen hjemover.

Arnfinns kirkelige praksis hadde to brennpunkter – alteret i kirken og menneskene han tjente. Det skulle bli veldig mange mennesker etter hvert. Hans kirkelige orienteringspunkt var, allerede mens han virket som luthersk prest, Den katolske kirke, ledet av Peters etterfølger. På kontoret hadde prosten i Loddefjord derfor bilde av pave Johannes Paul II. Selv om jeg selvsagt visste fra før at Den katolske kirke hadde vært kirken i Norge i middelalderen, var det i møte med drabantbyprosten at dette for første gang gikk opp for meg som en eksistensiell sannhet og et savn etter enhet med denne kirken.

Gjennom hele studietiden holdt vi kontakten. Det årlige høydepunktet i det høykirkelige studentmiljøet Arnfinn ble åndelig far til, var Ad fontes-seminarene om høsten. Vi var samlet teologistudenter, prester og fagteologer på ulike prestegårder, og Arnfinn var primus motor både for det liturgiske livet og for turene ut i naturen. “Beina i dørken!” ropte han inn i sovesalen til trøtte teologistudenter og stemte i med irriterende våkne morgensalmer: “Syng i stille morgonstunder!” Deretter dagens første tidebønn og messen, stadig mer lik den katolske messen, selv om presten fortsatt var “luthersk”. Lengselen mot Den katolske kirkes liturgiske fylde var så sterk at selv utenfor dens fulle fellesskap var det vanskelig for ham å holde igjen på slutten.

Våre kirkelige og geografiske veier skiltes noen år. Arnfinn konverterte og dro til Frankrike for å bli dominikaner, mens jeg og familien min dro til Bodø. Da vi i 2002 i St. Eysteins kirke omsider ble opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap, var den ferske dominikanermunken min fadder. Noen måneder senere var jeg tilstede i hans diakonvielse i Lund i Sverige. Hans tjeneste i Den katolske kirke var i ferd med å begynne for alvor. Jeg hadde trodd og håpet den skulle bli lang, men han fikk bare virke ni år som katolsk prest. Til gjengjeld nådde han så utrolig langt ut i det norske samfunnet og dypt inn i Kirken disse årene, og jeg er sikker på at vi vil merke fruktene av pater Arnfinns lidenskapelige tjeneste i mange år fremover.

Den evige studentprest er død, han som i følge ham selv mentalt hadde stoppet opp på 26-årsalderen – selvsagt en sannhet med store modifikasjoner. Ved et par anledninger de siste årene holdt han et foredrag om John Henry Newman med tittelen “A man for all seasons”. Jeg tenkte alltid at det var Arnfinn selv som var en mann for alle årstider og alle aldre. For meg var han en venn i nøden og en venn i gleden, en prest i nøden og en prest i gleden. Sorgen er stor disse dagene, men gleden over å ha kjent ham er enda større.

Da dominikanerne feiret rekviemmesse for sin prior sist mandag, var det som rørte meg mest ordene som innleder den eukaristiske bønnen: “Løft deres hjerter!” De minner meg så sterkt om Arnfinn, han som løftet våre hjerter til Gud – ved sin væremåte, sin forbønn, ja, ved hele sitt liv. For alt dette vil jeg takke og be:

Herre, gi Arnfinn den evige hvile, og la det evige lys skinne for ham!

Avlsutning av praksis – august 1994

……………………………………………….

To minneord som jeg satte stor pris på den første uken etter pater Arnfinns død:

Paul Otto Brunstads minneord i Vårt Land, tirsdag 12. juni. 2012.

Ståle Johannes Kristiansens minneord på Nettverk for katolsk teologi, fredag 15. juni 2012.

Jeg synes også det har vært fint denne uken å se igjen Arnfinn i NRK-programmet Trygdekontoret, 3. mars 2010: «Tommelen opp for Gud – ein munkerefleks!»
…………
P. Arnfinns blogg – en rik arv av tekster i mange sjangre: http://arnfinnharam.wordpress.com/