Archive for januar 2010

”All teologi burde være liturgisk”

januar 18, 2010

Alexander Schmemanns liturgiske teologi og luthersk gudstjenestefornyelse

Artikkel i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 2-2008.
Les hele her (s. 14ff):
http://www.teologi.dk/fileadmin/DTTK/DTTK_2008_02.pdf

Introduksjon/sammendrag: Denne artikkel er delt i to hoveddeler. I den første hoveddelen presenteres den ortodokse teologen Alexander Schmemanns (1921-1983) liturgiske teologi som et teologisk helhetssyn der liturgien som teologiens kilde er teologiens ontologiske forutsetning og hermeneutiske fundament. Schmemanns teologi sees i relasjon til det forrige århundrets liturgiske bevegelse og presenteres som alternativ til nittensekstitallets sekulariseringsteologi. Schmemanns innflytelse på fagfeltet ”liturgisk teologi”og på enkelte nordiske, populærvitenskapelige publikasjoner påpekes. I artikkelens andre hoveddel drøftes det hvilke særskilte utfordringer luthersk teologi og gudstjenestefornyelse står overfor i møte med Schmemanns liturgiske teologi. Det argumenteres for at disse både er prinsipielle og praktisk-liturgiske og at man til tross for en viss praktisk-liturgisk tilnærming til klassisk gudstjenestestruktur i lutherske kirkers liturgireformer, synes å fastholde den lutherske bekjennelsens syn på gudstjenesteordningen som adiaforon. Dermed gjenstår den grunnleggende prinsipielle utfordringen for luthersk teologi og liturgireform i møte med Schmemanns liturgiske teologi og den liturgiske bevegelses teologiske anliggender.